previous picture Zwarte Stern, Black Tern next picture
 
    Zwarte Stern (Chlidonias niger)
    Black Tern  
   Locatie: Zuid Holland, Zouweboezem  
   Datum: 26-06-2012  
     
 
previous picture back to overview next picture
 
Fotograaf: Kees Venneker